Werken en reeksen publicaties

Publicaties uitgegeven in de reeks Werken van de Vereeniging
 1. Gerhard Dumbar – Verhandeling over het graafschap Goor en beschrijving van de heerlijkheid Almelo en Vriezenveen Twee onuitgegeven hoofdstukken van den tegenwoordigen staat van Overijssel – J. de Lange, Deventer, 1859
 2. Gerardus Coccius – Kronijk van Gerardus Coccius – J. de Lange, Deventer, 1860
 3. Charters en bescheiden over de betrekking der Overijsselsche Steden, bijzonder van Kampen op het noorden van Europa gedurende de dertiende en veertiende eeuw. 1251-1398 – J. de Lange, Deventer, 1861
 4. Arent Boecop, toe – Uittreksels uit het dagboek van Arent toe Boecop volgens een H.S. van de XVIIde eeuw – J. de Lange, Deventer, 1862
 5. Kamper Kronijken. I. De annalibus quadam nota – J. de Lange, Deventer, 1862
 6. Kamper Kronijken. II. Kronijk van Johan van Breda – J. de Lange, Deventer, 1864
 7. J.W. Racer – Aanmerkingen omtrent de Grondbeginselen der zes eerste titels van het landregt van Overijssel – J. de Lange, Deventer, 1866
 8. Mr. J.I. Doorninck, van – Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 Met eenige berigten omtrent de voormalige Havezathen in dat gewest – J. de Lange, Deventer, 1871
 9. Frederici Baden, de – Officiatorum referendissimi Frederici de Baden. 1496-1516 – J. de Lange, Deventer, 1872
 10. J.I. Doorninck, van – Tijdrekenkundige lijst van stukken welke thans nog het Oudarchief der gemeente Oldenzaal uitmaken – de Erven J.J. Tijl, Zwolle, 1874
 11. R.E. Hattink – Albergensia. Stukken betrekkelijk het Klooster Albergen – de Erven J.J. Tijl, Zwolle, 1878
 12. R.E. Hattink – Register op het oud-archief van Ootmarsum – de Erven J.J. Tijl, Zwolle, 1878
 13. Quohier der bezitting van ‘s Konings vijanden in Salland, opgemaakt in 1583 – de Erven J.J. Tijl, Zwolle, 1880
 14. P.J.T. Teding van Berkhout Jr. – Register op het oud-archief van Hasselt – de Erven J.J. Tijl, Zwolle, 1883
 15. J.I. Doorninck, van – Catalogus der charters uit het archief van het Burgerweeshuis (vroeger Buschklooster) te Zwolle – de Erven J.J. Tijl, Zwolle, 1885
 16. Mr. J. Ph. Ver Loren – Lebuinus en zijne stichting te Deventer gedurende den eersten tijd van haar bestaan – de Erven J.J. Tijl, Zwolle, 1885
 17. Mr. R.E. Hattink – Acta Visitationis dioecesis Daventriensis, ab Aegidio de Monte factae 1571 – de Erven J.J. Tijl, Zwolle, 1886
 18. Mr. Melchior Winhoff – Landrecht der Twenthe declareert door […] bewerkt door Mr. R.E. Hattink – de Erven J.J. Tijl, Zwolle, 1898
 19. Mr. J.W. Mulder – Zwolsche Kroniek van 1520 tot 1526 – de Erven J.J. Tijl, Zwolle, 1898
 20. Dr. J. Hullu, de – Bescheiden betreffende de Hervorming in Overijssel – Deventer Boek- en Steendrukkerij, vroeger Firma J. de Lange, Deventer, 1897
 21. Mr. J. Nanninga Uitterdijk – Een Kamper handelshuis te Lissabon 1572-1594. Handelscorrespondentie, rekeningen en bescheiden – de Erven J.J. Tijl, Zwolle, 1904
 22. K.O. Meinsma – Het copieboek van Wolter van Heijden Richter te Oldenzaal, 1547-1570 – de Erven J.J. Tijl, Zwolle, 1906
 23. Mr. G.J. Kuile, ter, sr. – Geschiedenis van den Hof Espelo, zijne eigenaren en bewoners – de Erven J.J. Tijl, Zwolle, 1908
 24. W. Nagge – Historie van Overijssel door […] [dl. 1] uitgegeven door Mr. J. Nanniga Uitterdijk – de Erven J.J. Tijl, Zwolle, 1915
 25. W. Nagge – Historie van Overijssel door […] [dl. 2] uitgegeven door F.A. Hoefer – de Erven J.J. Tijl, Zwolle, 1908
 26. Mr. A. Dedem, Baron van – Register van Charters en Bescheiden berustende bij de Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis te Zwolle – J.H. Kok, Kampen, 1913
 27. Clara J. Welcker – Hendrick Avercamp 1585-1634 bijgenaamd “de stomme van Campen” en Barent Avercamp 1612-1679 “Schilders tot Campen” Uitgave der Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis [t.g.v.] het 75-jarig bestaan, 1858-1933 – de Erven J.J. Tijl N.V., Zwolle, 1933
 28. Drs. A.L. Hulshoff – Het schattingsregister van Twente van 1475 – de Erven J.J. Tijl N.V., Zwolle, 1953
 29. Dr. Johanna A. Kossman-Putto – Kamper Schepenacten – de Erven J.J. Tijl N.V., Zwolle, 1955
 30. Overijsselse Portretten Jubileumbundel, uitgegeven ter gelegenheid van de viering van het honderdjarig bestaan van de Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis op maandag 14 juli 1958 – Koninklijke Drukkerij en Uitgeverij van de Erven J.J. Tijl N.V., Zwolle, 1958
 31. J.P. Vredenberg – Het oudste register van de vrijwillige rechtspraak der stad Goor (1333-1408) – Vereeniging Overijsselsch Regt en Geschiedenis, Zwolle, 1974
 32. Mr. O. Schutte – De wapenboeken der Gelders-Overijsselse Studentenverenigingen – Stichting Gelders Historische Reeks, Zwolle / Arnhem, 1975
 33. W.F. Wertheim, e.a. – Burgers in verzet tegen regenten-heerschappij Onrust in Sticht en Oversticht 1703-1706 – Van Gennep, Amsterdam, 1976
 34. H.R. Ommeren, van – De koopmansgilderol van Deventer 1249-1387 – Martinus Nijhoff, ‘s-Gravenhage, 1978
 35. Mr. Dr. P.G. Aalbers – Het einde van de horigheid in Twente en Oost-Gelderland 1795-1850 – De Walburg Pers, Zutphen, 1979
 36. Prof. Dr. J.G.N. Renaud – Het kasteel Voorst Macht en val van een Overijsselse burcht – Uitgeverij Waanders, Zwolle, 1983
 37. Jhr. A.J. Gevers, e.a. – De havezaten in Salland en hun bewoners – Canaletto, Alphen aan den Rijn, 1983
 38. A.J. Mensema – Het wapen van Overijssel oorsprong, ontwikkeling en gebruik [uitgegeven ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van Waanders b.v., uitgevers, drukkers en boekverkopers] – Uitgeverij Waanders, Zwolle, 1986
 39. J.C.H. Groot, de e.a. – Bibliografie van Overijssel 1951-1980 – Uitgeverij Waanders, Zwolle, 1987
 40. Chr. J. Kolman – Naer de eisch van ‘t werck De organisatie van het bouwen te Kampen 1450-1650 – Uitgeverij Matrijs, Utrecht, 1993
 41. F.D. Zeiler, e.v.a. – De Bisschop van Utrecht Teksten van de lezingen, gehouden op de eerste Stichtendag op zaterdag 20 september 1997 in de Grote of St. Lebuïnuskerk te Deventer – Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis, Zwolle, 1999
 42. J.C.H. Groot, de – Bibliografie van Overijssel 1935-1950 – Waanders Uitgevers, Zwolle, 2000
 43. Dr. C.M. Hogestijn – Het Algemeen Welzijn van het volk Een politiek- en rechtshistorische studie van Deventer in de Patriottentijd – GNF, Nijmegen, 2005
 44. Stefan Gropp – De stedelijke muntslag te Deventer en Nijmegen 1528/43-1591 Stedelijk particularisme tegen Habsburgs centralisme in de Oostelijke Nederlanden – Uitgeverij Verloren, Hilversum, 2004
 45. Mr. E.D. Eijken – Compendium van het Overijssels recht vóór 1811 bezorgd door P. Brood en Js. Mooijweer – IJsselacademie, Kampen, 2007
 46. Dr. C.M. Hogensteijn, e.a. – De Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis honderdvijftig jaar (1858-2008) – Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis Robine Grafische Technieken, Zwolle Twello, 2008
 47. Hein Schoot, van der, e.v.a. – Historisch kippenvel – Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis, Zwolle, 2009
 48. Jhr. A.J. Gevers, e.a. – Van Ittersum Kroniek van een Overijssels adellijk geslacht – Uitgeverij Waanders, Zwolle, 2009
 49. Wilhelm Nagge – Weghwyser door de Provintie van Overyssel Een toeristische reisgids in beeld en tekst uit de 18de eeuw Ingeleid en toegelicht door Clemens Hogenstijn – Stadsarchief en Atheneaumbibliotheek, Deventer, 2010
 50. P. Brood, e.a. – Procesgids Klaring van Overijssel De hoofdlijnen van het procederen in civiele zaken – Verloren, Hilversum, 2010
 51. Martina Stein-Wilkeshuis – Ten strijde! Het vriendenboek van de Deventenaar Macharius Pinninck – Corps 9 Publishers, Deventer, 2011
 52. C.M. Hogenstijn – Een perfecte lantcaerte van Overijssel De kaarten van Overijssel door Nicolaas ten Have in het licht van hun tijd – Stichting IJsselacademie, Kampen, 2012
 53. C.M. Hogenstijn – Deventer als hoofdstad van Overijssel, Een kaart van Overijssel met een profiel van Deventer door Pieter van den Keere uit 1617 – Corps 9 Publishers, Deventer 2018
Overijsselse Stad-, Dijk- en Markeregten

Stadregten
1e st. Boek van rechten der stad Kampen. Dat Gulden boek, 1875.
2e st. Digestum vetus, 1878.
3e st. Stadregt van Goor, 1883.
4e st. Stadregt van Hasselt.
5e en 6e. st. Stadregt van Vollenhove, uitgegeven en van een inleiding voorzien door S.J. Fockema Andreae, 2 dln., 1885.
7e st. Stadregt van Ootmarsum, uitgegeven door A. Telting, 1887.
8e st. Stadregt van Ommen uitgegeven door A. Telting, 1887.
9e st. Stadregt van Rijssen, uitgegeven door A. Telting, 1890.
10e st. Stadregten van Steenwijk, uitgegeven door A. Telting, 1891.
11e st. Ontwerp-Stadregt van Campen door Dr. Herman Croeser, uitgegeven door J. Bijsterbos, 1892.
12e st. Stadboeken van Zwolle, uitgegeven door A. Telting, 1897.
13e st. Stadregt van Almelo, uitgegeven door R.E. Hattink, 1900.
14e st. Stadregt van Grafhorst, uitgegeven door A. Telting, 1903.
15e st. Stadregt van Wilsum, uitgegeven door A. Telting, 1903.
16e st. Stadregt van Hardenberg, uitgegeven door G.A.J. van Engelen van de Veen en Stadregt van Diepenheim, uitgegeven door J. Geesink, 1925.
17e st. Stadregt van Oldenzaal, uitgegeven door W.J. Formsma, 1942.

Dijkregten
1e st. Dijkregten van (het kwartier) Vollenhove, (Vollenhove, Cuinre, Wanneperveen en Giethoorn), 1872.
2e st. Dijkregt van Hasselt, 1873.
3e st. Dijkregt van Zuidbroek, 1873.
4e st. Het oude dijkregt van Hasselt, 1878.
5e st. Dijkregt van Zalk, 1879.
6e st. Dijkregt van Cellemuiden, 1883.
7e st. Dijkregt van IJsselham, 1883.
8e st. Dijkregt van de zeedijken van Vollenhove, Wanneperveen en IJsselham, 1888.

Markeregten
1e st. Markeregt van Leusen, 1873.
2e st. Markeregt van Emmen, 1874.
3e st. Markeregt van Dalmsholte, 1874.
4e st. Markeregt van Archum, 1874.
5e st. Markeregt van Verssen, 1875.
6e st. Markeregt van Stegeren, 1875.
7e st. Markeregt van Herfte, 1875.
8e st. Markeregt van Zalne, 1875.
9e st. Markeregt van Lenthe, 1876.
10e st. Markeregt van Gietmen, 1877.
11e st. Markeregt van Herculo, 1877.
12e st. Markeregt van de Lutte, 1878.
13e st. Markeregt van Hengvorden, 1879.
14e st. Markeregt van Rande, 1879.
15e st. Markeregt van Markelo, 1882.
16e st. Markeregt van Albergen, 1883.
17e st. Markeregt van Laarwolde, 1886.
18e st. Markeregt van Epse en Dommer, 1890.
19e st. Dat marckenboeck van Bathmen, uitgegeven door J.W. Mulder, 1892.
20e st. Markeregt van Gooi, 1948.
21e st. Markeregt van Borgel, 1948.
22e st. Markeregt van Averlo, 1950.
23e st. Markeregt van Tjoene, 1951.
24e st. Markeregt van Wesepe, 1967.
25e st. Markeregt van Losser, 1967.

Veldnamen
1. Veldnamen in Hasselt, 1980.
2. Veldnamen in Ommen, 1984.
3. Veldnamen in Haaksbergen, 1982.
4. Veldnamen in Bathmen, 1987.

Afzonderlijke publicaties

Markekaart van Overijssel
Hoofdpunten voor een in te stellen onderzoek omtrent de marken in Overijssel, 1861.
Plattegrond van Campen, anno 1598, door P. Utenwael, 1863.
Verslag omtrent een uitgave der Stad-, Dijk- en Markeregten, 1866.
Schets eener verdeeling van Overijssel in schout- of rigterambten en in marken omtrent 1750 / J. van Doorninck, 1867.
Catalogus van de bibliotheek, 1873, met 3 supplementen. (Aanwinsten van Bibliotheek, Archief en Museum over de jaren 1885-1897 als losse bijlagen bij de Verslagen en Mededeelingen.)
Catalogus der Geschiedkundig-Overijsselsche Tentoonstelling, geopend te Zwolle den 18 augustus 1882.
Verslag van de Commissie voor de Geschiedkundig-Overijsselsche tentoonstelling, gehouden te Zwolle in 1882, 1883.
Bepalingen over de uitgave van handschriften (1885).
Register van Overijsselsche Oorkonden, no. 1-no. 1291 in 4 portefeuilles, 1873-1886.
Overijssel onder Karel V, gekend uit regesten op officieele registers en daarbij behoorende acten, uitgegeven door J.I. van Doorninck, 1889.
De klokken in den toren der Bovenkerk en in den Nieuwen Toren te Kampen / F.A. Hoefer, 1898.-met phot. lithogr. afbeeldingen.
Rede, gehouden in de vergadering van 28 november 1913 door H.T. Colenbrander
De oude gewoonten van vererving bij de Twentsche boeren, 1917, door Je. van Anrooy.
Excursie door het N.W. gedeelte van Overijssel op 13 juni 1923, door J. G(eesink).
(Excursie) door Noord-Oostelijk Overijssel van Koevorden naar Ommen op 5 juni 1928, door K.D. H(artmans)
Honderd jaar Overijsselsche geschiedschrijving, door mr. B. van ‘t Hoff en * Gerh. J. Lugard jr., 1935.
Repertorium op de leenprothocollen van het huis Heeckeren bij Goor (1647-1797), door A. Haga, 1948.