Overijsselse Historische Bijdragen

Vanaf 1860 is de Vereeniging de uitgever geweest van de bundel Verslagen en Mededeelingen. Eerst onregelmatig, daarna al snel jaarlijks. Vanaf 1977 is de reeks hernoemd naar Overijsselse Historische Bijdragen. Elke jaargang zit vol met historische artikelen.

Hier kunt u een overzicht van de artikelen in de periode 1860-2007 downloaden.

Alle jaargangen uit de periode 1860-2007 zijn gedigitaliseerd en online te raadplegen. (Veld ‘Inventaris’ openklikken.) Per jaar vervolgens op het witte kruisje in een grijs veld klikken voor de scans.

Verder vindt u hier een overzicht van de artikelen van de jaargangen 2008 tot en met 2018.

Publiceren?

Overijsselse historische bijdragen is voor onderzoekers de mogelijkheid een artikel te publiceren dat verband houdt met de geschiedenis in Overijssel.

Al veel onderzocht, kennis opgedaan? Iets bijzonders te melden? Denk eens aan publicatie, waarmee de kennis wordt overgedragen, maar ook bewaard voor de toekomst.

Onze lezers zijn een geïnteresseerd publiek, dat ook meer diepgaande behandeling van een onderwerp weet te waarderen. En andere onderzoekers kunnen met de inzichten en bronverwijzingen ook weer verder komen.

Het geeft voldoening en erkenning van het noeste werk dat de auteur heeft verricht.

Is er al een artikel voorhanden, of liever eerst overleg of het onderwerp geschikt is, neem dan contact op met de redactiesecretaris.

Redactiecommissie

dr. F.W. Schmidt, voorzitter
mevr. K.-L. de Weerdt MA, secretaris redactie@vorg.nl
jhr. A.J. Gevers
dhr. G.T. Hartong
drs. J. ten Hove
drs. M. Klomp
dhr. K. Leeffers
drs. Js. Mooijweer
drs. O.G.J. Ottens
dr. C. Trompetter

Aanwijzingen voor de auteurs

Aanlevering tekst
Graag vóór 1 maart mailen aan de redactiesecretaris.
Lettertype Times New Roman 12. In de OHB wordt ook een kort een kort curriculum vitae van de auteur opgenomen; graag meesturen.

De stelregel van de redactie is: ten hoogste 1 pagina noten voor elke 10 pagina’s tekst.
Voor verwijzen naar literatuur wordt gewerkt volgens de regels, zoals opgesteld door het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap.
Men raadplege hiervoor E.H. Kossmann en C.B. Wels, Aanwijzingen voor tekstbewerking en annotatie (Utrecht 1971). Deze Aanwijzingen zijn op aanvraag bij de redactie verkrijgbaar. Tevens kan worden geraadpleegd: Gregor Rensen en Piet den Otter, Historisch onderzoek in Overijssel. Een handleiding (Utrecht 1987).

Bij verwijzingen naar archiefbronnen de archiefbewaarplaats vermelden, de naam van het archief en de archiefinventaris (indien uitgegeven), het inventarisnummer en het eventuele folionummer, zodat belangstellende lezers daar verder kunnen studeren.

Illustraties
Auteurs worden geacht zelf de illustraties aan te leveren en deze te voorzien van onderschriften. Indien digitaal aangeleverd dan met een resolutie van minimaal 300 dpi.

Drukproeven
De auteur ontvangt na inzending van de bijdrage één drukproef, bedoeld voor correctie van het drukwerk. Om het werk voor de redactie en de uitgever overzichtelijk te houden, kunnen inhoudelijke wijzigingen in de tekst dan niet meer worden aangebracht.

Honorarium
Per geplaatste bijdrage ontvangt de auteur gratis een tweetal bundels. Het honorarium voor de auteur bedraagt 5 euro per gedrukte bladzijde tekst.