Organisatie

De vereniging draagt de naam “Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis”. De Vereeniging is opgericht te Zwolle op 14 juli 1858 en duurt voor onbepaalde tijd.

Per 1 september 2008 is de Vereeniging een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Schenkingen zijn fiscaal aftrekbaar.

Bestuur

Beschermvrouwe H.K.H. Prinses Beatrix
mr. G.J. Jansen, voorzitter
mr. F.A. Bakker, penningmeester
ir. H. Hengeveld
drs. P.E. Scheffer
Alle bestuursleden zijn onbezoldigd en ontvangen uitsluitend een vergoeding voor gemaakte kosten.

Raad van Advies
jhr. drs.F.W.W.H.van Coeverden
dr. C.M. Hogenstijn
jhr. drs. H.W.A. Repelaer van Driel

Comité van Aanbeveling
ir. A.P. Heidema, burgemeester van Deventer
drs. mr. B. Koelewijn, burgemeester van Kampen
drs. H.J. Meijer, burgemeester van Zwolle
drs. O. van Veldhuizen, burgemeester van Enschede
W.H. baron van Ittersum, namens de Ridderschap van Overijssel

De vereniging heeft ten doel:

  1. Onderzoek te doen naar de geschiedenis en het recht van Overijssel en het aanmoedigen van alle werkzaamheden, die zulks kunnen bevorderen.

  2. Het uitgeven en bewerken van de bronnen en de resultaten van onderzoek betreffende het recht en de geschiedenis van Overijssel.

  3. Het in stand houden van de in eigendom aan de vereniging toebehorende collecties.

Beleidsstukken
Statuten (vastgesteld in de ALV van 29-5-2015)
Huishoudelijk Reglement (vastgesteld in de ALV van 27-5-2016)

Overige stukken
Jaarverslag en jaarrekening 2016
Kascontrole 2016
Begroting 2017

Jaarverslag en jaarrekening 2015
Kascontrole 2015
Begroting 2016

Jaarverslag en jaarrekening 2014
Kascontrole 2014
Begroting 2015