Overleg VORG en HCO over beheer historische collectie

In vervolg op eerdere besluitvorming in de gemeenteraad heeft het college van B&W Zwolle besloten de subsidieverstrekking van het Stedelijk Museum Zwolle (SMZ) per 1 januari 2018 te beëindigen. Dit impliceert dat er een einde komt aan het functioneren van dit museum. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor de collectie van de VORG. Immers een belangrijk deel van de VORG-collecties is via een bruikleenovereenkomst ondergebracht in het SMZ.
Voorafgaande aan het uiteindelijke besluit is er contact geweest tussen VORG-bestuur en  de betrokken wethouder over het belang van borging van goed beheer van de VORGcollectie. Ook afgelopen zomer vond hierover overleg plaats tussen het bestuur, de betrokken wethouder en de directeur van het Historisch Centrum Overijssel (HCO).
Tegen de achtergrond van de ontwikkelingen en afspraken vanuit het verleden heeft de  gemeente het HCO bereid gevonden om vanaf 1 januari 2018 de verantwoordelijkheid  voor het beheer van de collecties van het SMZ over te nemen. In dat kader is de gemeente bereid voor de korte en lange termijn financiële middelen beschikbaar te stellen aan het HCO voor het beheer van de collecties. Dit aanbod is ook bij het huidige bestuur van het SMZ neergelegd.
Gegeven het genomen politieke besluit en gezien de verantwoordelijkheid van de VORG voor de door de VORG aan het SMZ in bruikleen gegeven collectie heeft het bestuur van de VORG recentelijk ingestemd om met partijen te overleggen over de implementatie van de door de gemeente gekozen benadering.
Het HCO zal uiterlijk in het voorjaar 2019 met een toekomstgericht collectieplan komen. De VORG zal nadrukkelijk worden betrokken bij de voorbereiding en opstelling van dit collectieplan.
Het bestuur van de VORG onderstreept daarbij de wenselijkheid van goede samenwerking met het HCO.